Ceny inženýrských činností

Cenové relace inženýrských činností CESPRON (vyřízení a zajištění stavebního povolení pro rodinný dům)

Popis činnosti Cena bez DPH
Příprava zakázky Převzetí, seznámení se a kontrola projektové dokumentace, zajištění podkladů z katastru nemovitostí (sousedi, majetkové poměry), konzultace se stavebníkem, zajištění plné moci, konzultace na stavebním úřadě, zpracování rozsahu požadovaných stanovisek a rozhodnutí, kontrola a doplnění projektové dokumentace na základě rozsahu požadovaných stanovisek a rozhodnutí 2 000,- Kč
Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy (DOSS) a dalších účastníků řízení Příprava a odeslání žádostí o stanoviska a rozhodnutí 6 000,- Kč
Zpracování stanovisek Průběžná konzultace s DOSS, průběžná komunikace s projektantem, doplňování vznesených požadavků dotčených orgánů, zajištění zapracování podmínek DOSS do projektové dokumentace, příprava a odesílání dalších žádostí a rozhodnutích vyvolaných podmínkami DOSS, kompletace originálů stanovisek a rozhodnutích (konverze pošty z datové schránky), zajištění finální projektové dokumentace, kontrola zapracování podmínek do projektové dokumentace, převzetí dokumentace 3 000,- Kč
Stavební řízení Zpracování žádosti o povolení k výstavbě, (územní souhlas a ohlášení, územní rozhodnutí a stavební povolení), kompletace žádosti s PD a stanovisky, podání žádosti na stavební úřad, průběžná komunikace se stavebním úřadem, případné doplňování dodatečných požadavků, účast na místním šetření, vydání stavebního povolení v právní moci 5 000,- Kč
Celková cena standardního řízení 16 000,- Kč
Doplňková řízení  
Zajištění smluv o připojení na IS 1 000,- Kč/1 smlouva
Řízení o výjimce z platných regulativů 3 000,- Kč
Řízení o výjimce z ochranných pásem 1 000,- Kč/1 výjimka
Územní řízení – pozemkové změny (scelení, oddělení) 3 000,- Kč
Územní souhlas – přípojky IS – samostatně od 6 500,- Kč
Rozhodnutí o připojení na místní komunikaci 3 500,- Kč
Souhlas s odnětím půdy ze ZPF 6 000,- Kč
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zvláštního předpisu Individuální cena
Kolaudační řízení 12 000,- Kč

Ceny jsou orientační, CESPRON si vyhrazuje právo změny. Ceny jsou vždy stanovené individuálně podle konkrétního obchodního případu.

Cenové relace zpracování projektové dokumentace individuálních rodinných domů.