Cena projektové dokumentace pro individuální rodinné domy

Cenové relace zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení individuálních rodinných domů.

Níže uvedené cenové relace jsou kalkulované pro dům o ceně kolem 2mio. Kč.

Popis činnosti Cena vč. DPH
Příprava zakázky

Seznámení s požadavky klienta, prověření záměru domu ve vztahu k místním regulativům, prověření napojení pozemku na komunikaci, zajištění technických informací o inženýrských sítí a přípojkách dané lokality – vodovod, kanalizace, elektro atd.

5 000,- Kč
Návrh/studie stavby

Zpracování úvodního koncepčního návrhu domu, který vyjde z požadavků zákazníka a prověří možnosti pozemku a nabídne optimální řešení domu, vzhled a dispozice.

18 000,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení individuálních rodinných domů v ceně kolem 2mio. Kč.

Projektová dokumentace pro stavební povolení odpovídající vyhlášce 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

75 000,- Kč
Zákres do katastrální mapy, zastavovací a koordinační situace, napojení na komunikaci 18 000,- Kč
Projekt přípojek inženýrských sítí á 5 000,- Kč
Dokladová část včetně průzkumů a měření   
Výpis z LV 600,- Kč
Snímek katastrální mapy 200,- Kč
Geodetické zaměření pozemku 6 000,- Kč
Inženýrskogeologický průzkum pozemku 4 500,- Kč
Hydrogeologický průzkum pozemku 4 500,- Kč
Stanovení radonového indexu pozemku 4 000,- Kč
Posouzení hlukové zátěže (pokud je hygienickou stanicí požadován) 6 500,- Kč
Výpočet odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF 2 600,- Kč
PENB – energetický štítek 4 000,- Kč
Kompletace a tisk projektová dokumentace pro stavební povolení/souhlas se stavbou – 5 paré + elektronicky (*.pdf) 7 500,- Kč
Doplňkové nadstandardní činnosti  
Zpracování výkazu výměr a stavebního položkového rozpočtu 12 000,- Kč
Vizualizace exteriérů (3 pohledy) 15 000,- Kč
Vizualizace interiérů (3 pohledy) 10 800,- Kč
Dokumentace dalších stavebních prvků (např. oplocení, opěrných stěn) a dokumentace sadových úprav  á 5 000,- Kč
Projekt studny, čističky odpadních vod  á 6 000,- Kč
Dokumentace skutečného provedení ke kolaudaci 10 000,- Kč
Projekt kuchyně s vizualizací 4 000,- Kč
Autorsko-technický dozor při provádění stavby (doba výstavby – 12 měsíců) Organizace kontrolních dnů 1x týdně á 3 hodiny + administrativa do 4hodin/měsíčně (bez dopravy) 145 000,- Kč

Ceny jsou orientační, CESPRON si vyhrazuje právo změny. Ceny jsou vždy stanovené individuálně podle konkrétního obchodního případu.

Cenové relace inženýrských činností CESPRON (vyřízení a zajištění stavebního povolení)