Povinnosti technického dozoru

Technický dozor investora

Technický dozor je povinen sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu se schválenou dokumentací, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu výstavby musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

Výkon technického dozoru investora zahrnuje tyto povinnosti:

 • seznámení se s veškerými podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
 • odevzdání staveniště zhotoviteli a zajištění zápisu do stavebního deníku
 • zajištění geodetického zaměření staveniště
 • dbát o dodržování schválené dokumentace, podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 • dbát o včasné a soustavné doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidovat dokumentaci dokončených částí stavby
 • kontrolovat čerpání nákladů
 • posuzovat návrhy zhotovitele na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt stavby, případně dalších parametrů
 • projednávat dodatky a změny projektu,
 • informovat o všech závažných skutečnostech mandanta,
 • kontrolovat věcnou a cenovou správnost splátkových a fakturačních dokladů, jejich soulad se smluvními podmínkami,
 • kontrolovat tu část dodávek prací, které budou v dalším postupu stavby zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
 • spolupracovat se zhotovitelem a jeho projektantem při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných závad projektu,
 • sledovat, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek ,
 • sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě,
 • hlásit případné archeologické nálezy,
 • spolupracovat s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvracení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
 • kontrolovat postup prací podle smluveného časového harmonogramu stavby a upozorňovat zhotovitele i investora na ohrožení termínů i na případné možnosti urychlení výstavby,
 • zabezpečovat odborné řízení kontrolních dnů stavby
 • pořizovat zápisy z kontrolních dnů včetně jejich distribuce účastníkům realizace stavby
 • sestavovat měsíční zprávy, které budou obsahovat fotografie dokumentující stav výstavby, dále budou obsahovat stav dokumentace, stav udělování příslušných povolení, smlouvy se třetími stranami a obchodní soubory, výkony zhotovitelů, hlášení o dodržování harmonogramů, hlášení o nákladech finančních otázkách, prováděcích zárukách
 • připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby, účastnit se řízení o odevzdání a převzetí dokončené stavby,
 • kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 • příprava a účast na kolaudačním řízení
 • zabezpečit vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, případně povolení k předčasnému užívání stavby
 • kontrolovat vyklizení staveniště dodavatelem
 • zajistit činnost odpovědného geodeta
 • neprodleně reklamovat závady před uplynutím záruční lhůty, po předání dohotoveného díla a v průběhu jeho užívání v trvání záruční lhůty na vyzvání investora

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *